E-Katalog

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

KVKK Genel Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı

(“ŞİRKET”) tarafından,

çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya

sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - MERSİS NO: 0454058366500017

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük ve Fabrika(Şehitkamil/Gaziantep) Lokasyonunda mevcut İş Birimleri, internet sitemiz (www.hakmakarna.com.tr) , sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri:

Hak Makarnacılık Gıda

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel

hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve

Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,

hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla,

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek

noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi,

Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu, Sipariş Teklif formu , İş başvurusu sırasında

Şirketimize teslim edilen evrak, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar,

kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik e-

formlar, satış işlemlerinin yürütülmesi, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade

faturası kabulü), muhasebe işlemleri, satın alma işlemleri, ve çağrı merkezi kanalları, eğitim,

seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.

Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Bu kapsamda Müşteri kişisel verileri; Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması

ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme amaçları:
 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal

sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya

icrası

 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin

yerine getirilmesi

 • Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak

yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması

süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirketin Operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ücret yönetimi
 • Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin

planlanması ve icrası

 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz

işlenmektedir.

 1. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

 • a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

 • c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

için zorunlu olması,

 • e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

 • ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına ve iştiraklerine,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik ve Kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

 

Copyright © Hak Makarna

WhatsApp Yol Tarifi Al Hemen Ara